စစ်အင်ဂျင်နီယာ တပ်ဖွဲ့

စစ်အင်ဂျင်နီယာတပ်ဖွဲ့
စစ်အင်ဂျင်နီယာတပ်ဖွဲ့
စစ်အင်ဂျင်နီယာတပ်ဖွဲ့
စစ်အင်ဂျင်နီယာတပ်ဖွဲ့
စစ်အင်ဂျင်နီယာတပ်ဖွဲ့
စစ်အင်ဂျင်နီယာတပ်ဖွဲ့
စစ်အင်ဂျင်နီယာတပ်ဖွဲ့
စစ်အင်ဂျင်နီယာတပ်ဖွဲ့